Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu Sep 06, 2012 3:51 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Giải bài kiểm tra hồi sáng
Code:

Const fi='bt1.inp';  fo='bt1.out';
 Type diem=Record
    x,y:Integer;
  End;
 Var A,B,C:Diem;ymax,ymin,xmax,xmin:Integer;
    AA:array[1..3] Of diem;
    f,g:text;
Procedure doctep;
 Var i:Integer;
  Begin
      xmax:=0;xmin:=maxint;
      ymin:=maxint;ymax:=0;
      Assign(f,fi);
      Reset(f);
      For i:=1 to 3 do
      Begin
        Readln(f,aa[i].x,aa[i].y);
        If aa[i].x > xmax then xmax:=aa[i].x;
        If aa[i].x < xmin then xmin:=aa[i].x;
        If aa[i].y > ymax then ymax:=aa[i].y;
        If aa[i].y < ymin then ymin:=aa[i].y;
      End;
      A:=aa[1];B:=aa[2];c:=aa[3];
      Close(f);
      Assign(g,fo);
      Rewrite(g);
  End;
Function Line(M1,A1,B1:diem):Integer;
 Begin
  Line:=(B1.y-M1.y)*(A1.x-M1.x)-(A1.y-M1.y)*(B1.x-M1.x);
 End;
Function nt(T1:diem):boolean;
 Begin
  nt:=false;
  If (Line(T1,A,B)*Line(C,A,B) > 0 ) and
      (Line(T1,A,C)*Line(B,A,C) > 0 ) and
      (Line(T1,B,C)*Line(A,B,C) > 0 ) then
    nt:=true;
 End;
Procedure xuly;
 Var s,i,j:Integer;TT:diem;
  Begin
  s:=0;
  For i:=xmin to xmax do
    For j:=ymin to ymax do
    Begin
      TT.x:=i;TT.y:=j;
      If nt(TT) then inc(s);
      TT.x:=0;TT.y:=0;
    End;
  Writeln(g,s:3);
  End;
Begin
 doctep;
 xuly;
 Close(g);
End.


Link : [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết