Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Wed Sep 05, 2012 10:11 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Code:
Program Bai1;
Const f1='SOURCE.TXT';
      f2='SAMPLE.TXT';
      f3='RESULT.OUT';
Var x,y:String;i,j:Integer;s1,s:STring;
  f,g,t:Text;
Procedure xuly;
VAr i,j:Integer;
Begin
While not eof(f) do
Begin
 Readln(f,s1);
 i:=pos(' ',s1);
 x:=copy(s1,1,i-1);
 y:=copy(s1,i+1,length(s1)-i);
 While pos(x,s)<>0 do
 Begin
  i:=pos(x,s);
  j:=length(x);
  Delete(s,i,j);
  Insert(y,s,i);
 End;
End;
End;
Procedure ghitep;
Begin
Assign(f,f2);REset(f);
Assign(g,f1);Reset(g);
Assign(t,f3);REwrite(t);
Readln(g,s);
xuly;
WRite(t,s);
Close(t);
Close(g);
Close(f);
End;
Begin
ghitep;
End.
Link : [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết