Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Wed Sep 05, 2012 9:50 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Code:
program doitien;
const fi='doitien.inp';fo='doitien.out';vc=-maxint;
var  s,n,w:integer;f:text;
    a,t:array[1..100] of integer;
    l:array[0..100] of integer;
    dd:array[1..100] of boolean;
procedure doc;
var i:integer;
begin
    assign(f,fi);reset(f);
    readln(f,n,s);
    for i:=1 to n do readln(f,a[i]);
    close(f);
    assign(f,fo);rewrite(f);
end;
procedure khoitao;
var i:integer;
begin
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    l[0]:=0;
    for i:=1 to s do l[i]:=vc;
end;
procedure xdbang;
var i,j:integer;
begin
    for i:=1 to s do
    for j:=1 to n do
        if a[j]<=i then
            begin
                if l[i]<(l[i-a[j]]) then
                    begin
                        l[i]:=l[i-a[j]];
                        t[i]:=j;
                    end;
            end;
end;
procedure truyvet;
var  c:array[1..100] of integer;
    i:integer;
begin
    Fillchar(c,sizeof(c),0);
    if l[s]=vc then writeln(f,-1)else
    begin
          writeln(f,l[s]);
          while l[s]<>0 do
                begin
                    i:=t[s];
                    inc(c[i]);
                    s:=s-a[i];
                end;
          for i:=1 to n do
              if c[i]>0 then
              begin
                  write(f,i,' ',c[i]);
                  writeln(f);
              end;
end;
end;
BEGIN
    doc;khoitao;xdbang;truyvet;close(f);
END.
Link : [You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết