Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Fri Aug 31, 2012 10:25 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

----------------------------
Code:


Const fi='xau.inp'; fo='xau.out';
 Var a1,b1:String;
    f,g:text;
    i:integer;
    a,b:array[0..100] Of Integer;
Procedure doctep;
 Var i,j:Integer;
  Begin
  Assign(f,fi);
  reset(F);
  Readln(f,a1);
  Readln(f,b1);
  Close(f);
  Assign(g,fo);
  Rewrite(G);
 end;
Function max(n,m:Integer):Integer;
 Begin
  max:=n;
  If max <m then max:=m;
 End;
Procedure xuly;
 Var n,m,i,j:Integer;
  Begin
  Fillchar(a,sizeof(a),0);
  Fillchar(b,sizeof(b),0);
  n:=length(a1);m:=length(b1);
  For i:=1 to n do
  Begin
    For j:=1 to m do
    If a1[i]=b1[j] then b[j]:=a[j-1]+1
    else If a1[i]<>b1[j] then b[j]:=max(a[j],b[j-1]);
  a:=b;
  End;
 End;
Begin
 doctep;
 xuly;
  Writeln(g,a[length(b1)]:3);
 Close(g);
End.
Link : [You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết