Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Fri Aug 31, 2012 10:21 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

( Chờ kiếm ra tên rồi thêm vào sau )

INP


8 9
Vancouver
Yellowknife
Edmonton
Calgary
Winnipeg
Toronto
Montreal
Halifax
Vancouver Edmonton
Vancouver Calgary
Calgary Winnipeg
Winnipeg Toronto
Toronto Halifax
Montreal Halifax
Edmonton Montreal
Edmonton Yellowknife
Edmonton Calgary


OUT

1 4 5 6 8 7 3 1
Code:


Const fi='bai.inp'; fo='bai.out';
 Var dem,n,m:Integer;
    A:array[1..100] Of string;
    p:array[1..100,1..100] Of Integer;
    t1,x:array[1..100] Of Integer;
    dd:array[1..100] Of boolean;
    f,g:text;
Procedure doctep;
 Var k,v1,v2,i,j:Integer;
    s2,s1,s:string;
  Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,n,m);
  For i:=1 to n do
    Readln(f,a[i]);
  For i:=1 to  m do
    Begin
    Readln(f,s);
    For j:=1 to length(s) do
      If s[j]=' ' then
      Begin
        s1:=copy(s,1,j-1);
        s2:=copy(s,j+1,length(s));
      End;
    For k:=1 to n do
      Begin
      If a[k]=s1 then v1:=k;
      If a[k]=s2 then v2:=k;
      End;
    p[v1,v2]:=1;
    p[v2,v1]:=1;
    End;
  Close(f);
  aSsign(g,fo);
  Rewrite(g);
 End;
Procedure xuat(i:Integer);
 Var d,j:Integer;
  Begin
  d:=0;
  If n=i then inc(d);
  If d=1 then Begin t1:=x; dem:=i; End;
  End;
Procedure try(i:Integer);
 Var j:Integer;
  Begin
  For j:=1 to n do
    If p[x[i-1],j]=1 then
    If (i>2) and (j=x[1]) then xuat(i)
    Else
      If not dd[j] then
      Begin
        dd[j]:=true;
        x[i]:=j;
        p[x[i-1],j]:=0;
        p[j,x[i-1]]:=0;
        try(i+1);
        dd[j]:=false;
        p[x[i-1],j]:=1;
        p[j,x[i-1]]:=1;
      End;
  End;
Procedure xuat1;
 Var i,j:Integer;
  Begin
  For i:=1 to dem-1 do
    Write(g,t1[i]:3);
  Write(g,t1[1]:3);
  End;
Begin
 doctep;
 dem:=0;
 Fillchar(dd,sizeof(dd),false);
 dd[1]:=true;
 x[1]:=1;
 try(2);
 xuat1;
 Close(g);
End.


Link : [You must be registered and logged in to see this link.]
Link :
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết