Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Fri Jan 27, 2012 5:07 pm
anh thy

người mới

Code:
program bt;
const fi='mlt.inp';fo='mlt.out';
      vx:array[1..4] of integer=(-1,1,0,0);
      vy:array[1..4] of integer=(0,0,-1,1);
var a:array[1..100,1..100]of integer;
    n,m,x,y,x1,y1,d,c,s,spt:integer;f:text;
    kdong,kcot,kdt,qx,qy:array[1..100] of integer;
procedure doc;
var i,j:integer;
begin
    assign(f,fi);reset(f);
    readln(f,n,m);
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
      readln(f,a[i,j]);
    close(f);
    assign(f,fo);rewrite(f);
end;
procedure hdrong;
begin
    d:=1;c:=0;
end;
function nt(x,y:integer):boolean;
begin
    if (x>=1) and (x<=n) and (y>=1) and (y<=m)
    then nt:=true else nt:=false;
end;
procedure them(x,y:integer);
begin
    inc(c);qx[c]:=x;qy[c]:=y;
end;
procedure lay(var x,y:integer);
begin
    qx[d]:=x;qy[d]:=y;inc(d);
end;
procedure loang(x,y:integer;var s:integer);
var i,h:integer;
begin
    hdrong;
    them(x,y);
    s:=1;
    a[x,y]:=1;
    while d<=c do
    begin
      lay(x,y);
      for i:=1 to 4 do
      begin
      x1:=x+vx[i];
      y1:=y+vy[i];
      if (nt(x1,y1)) and (a[x1,y1]=0) then
        begin
        inc(s);
        them(x1,y1);
        a[x1,y1]:=1;
        end;
      end;
      end;
end;
procedure xuli;
var i,j:integer;
begin
    spt:=0;
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
      begin
      if a[i,j]=0 then
        begin
        inc(spt);
        kdong[spt]:=i;
        kcot[spt]:=j;
        loang(i,j,s);
        kdt[spt]:=s;
        end;
      end;
end;
procedure ghi;
var max,i:integer;
begin
    writeln(f,spt);
    max:=kdt[1];
    for i:=2 to spt do
    if max<kdt[i] then max:=kdt[i];
    writeln(f,max);
    for i:=1 to spt do
    if max=kdt[i] then writeln(f,kdong[i],' ',kcot[i]);

end;
BEGIN
    doc;xuli;ghi;close(f);
END.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anh thy
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết