Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Jan 15, 2012 2:34 pm
Tường

Tập Code

link: [You must be registered and logged in to see this link.]
Code:

program tho;
const fi='tho.inp';
fo='tho.out';
vx:array[1..4] of integer=(-1,1,0,0);
vy:array[1..4] of integer=(0,0,-1,1);
var f:text;
a,q:array[0..100,0..100] of integer;
chon:array[1..100] of boolean;
vt,n,m,x,y,d,c,max:integer;
qx,qy,t,hx,hy:array[1..100] of integer;
procedure doc;
var i,j:integer;
begin
assign(f,fi);
reset(f);
Readln(f,n,m,x,y);
fillchar(a,sizeof(a),0);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(f,a[i,j]);
Readln(f);
end;
close(f);
assign(f,fo);
rewrite(f);
max:=0;
fillchar(chon,sizeof(chon),false);
end;
procedure add(x,y:integer);
begin
inc(c);
qx[c]:=x;
qy[c]:=y;
end;
procedure get(var x,y:integer);
begin
x:=qx[d];
y:=qy[d];
inc(d);
end;
function nt(x,y:integer):boolean;
begin
if (x in [1..n]) and (y in [1..m]) then
nt:=true
else nt:=false;
end;
procedure bfs(x,y:integer;var s:longint);
var x1,y1,i:integer;
begin
d:=1;c:=0;s:=1;
a[x,y]:=0;
add(x,y);
while d<=c do
begin
get(x,y);
for i:=1 to 4 do
begin
x1:=x+vx[i];
y1:=y+vy[i];
if (a[x1,y1]=2) then
begin
hx[1]:=x1;
hy[1]:=y1;
vt:=d-1;
exit;
end;
if (nt(x1,y1)) and (a[x1,y1]=1) then
begin
add(x1,y1);
a[x1,y1]:=0;
t[c]:=d-1;
inc(s);
end;
end;
end;
end;
procedure bfsvisit;
var i,j,dem:integer;
s:longint;
begin
q:=a;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]=1 then
begin
bfs(i,j,s);
if s>max then
begin
max:=s;
hx:=qx;
hy:=qy;
end;
end;
for i:=1 to max do
q[hx[i],hy[i]]:=2;
a:=q;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
if a[i,j]=1 then a[i,j]:=3;
if a[i,j]=0 then a[i,j]:=1;
end;
bfs(x,y,s);
writeln(f,max);
i:=vt;dem:=2;
while i>0 do
begin
hx[dem]:=qx[i];
hy[dem]:=qy[i];
i:=t[i];
inc(dem);
end;
for i:=dem-1 downto 2 do
write(f,'(',hx[i],',',hy[i],')->');
write(f,'(',hx[1],',',hy[1],')');
end;
begin
doc;
bfsvisit;
close(f);
end.
Link nè mày : [You must be registered and logged in to see this link.]

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Tường
Trả lời nhanh
on Sun Jan 15, 2012 5:04 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

thank nhưng tốt nhất là bạn nên up bài giải lên mediafire.com để các bạn khác dễ tải về tham khảo !!!!!!

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
on Sun Jan 15, 2012 5:55 pm
Tường

Tập Code

up link lên ko đc mày...mày cài đặt bị sao ế

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Tường
Trả lời nhanh
on Sun Jan 15, 2012 6:14 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

để tao xem lại thử
À nó nói là người mới đăng kí thì phải sử dụng cỡ 7 ngày mới cho up link thôi hay nếu có link mày gửi tin nhắn sang cho tao rồi tao up lên dùng cho

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
on Sun Sep 02, 2012 9:20 am
Cao Minh Tiến

người mới

ê , gửi pas file test cho dễ nge

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Cao Minh Tiến
Trả lời nhanh
on Sun Sep 02, 2012 9:36 am
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Cao Minh Tiến đã viết:ê , gửi pas file test cho dễ nge

Có file .pas đó . Link bên dưới bài
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
Sponsored content

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết